Myosotis, Glem-meg-ikke

Nostalgi av glade minner.