Asyl

Det gjenspeiler at vi har behov for hjelp. Hvis vi finner en i drømmen vår, vil noen hjelpe oss i det virkelige liv.